Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Planowanie Przestrzenne

Ochrona Danych Osobowych

Informacja szczegółowa dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach procedur planistycznych

       

       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bestwina, reprezentowana przez Wójta Gminy Bestwina z siedzibą przy ul. Krakowskiej 111, 43-512 Bestwina, e-mail: info@bestwina.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu (zamieszkania, korespondencyjnego, siedziby firmy) przetwarzane będą w celu opracowania projektów dokumentów planistycznych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu przetwarzane będą w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego wnioski i uwagi ze składającym wnioski i uwagi na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana poprzez dobrowolne podanie ww. danych osobowych.
Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności wykonawcom projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, operatorom pocztowym, osobom upoważnionym do odbioru dokumentów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa.

6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu ( zamieszkania, korespondencyjnego, siedziby firmy) jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność rozpatrzenia wniesionych przez Panią/Pana wniosków i uwag. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.