Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby ustalania prawa

Sposoby ustalania prawa

     

       

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia Wójta.
Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowują merytoryczni pracownicy, którzy go parafują. Projekty aktów prawnych wymagają zaopiniowania przez radcę prawnego.
Projekty uchwał Rady Gminy przygotowywane z inicjatywy Wójta Gminy - po  aprobacie Wójta  są przekazywane  pracownikowi referatu zajmującego się obsługą Rady Gminy.
Projekty uchwał Rady Gminy są przedkładane właściwym komisjom Rady Gminy.

Projekty aktów prawnych powinny zawierać:

 -  tytuł i oznaczenie rodzaju aktu prawnego, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu

 -  podstawę prawną,

 -  przepisy merytoryczne,

 -  przepisy o wejściu w życie aktu prawnego,

 -  przepisy uchylające lub zmieniające, jeżeli normują dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać oprócz wyżej wymienionych informacji parafę osoby, która projekt przygotowała.

Przepisy merytoryczne powinny możliwie wyczerpująco normować daną dziedzinę, uwzględniając obowiązujące przepisy, być zredagowane w sposób zrozumiały dla adresatów z zachowaniem reguł składni języka polskiego. Opracowywane akty prawne nie mogą powtarzać przepisów zawartych w aktach prawnych powszechnie obowiązujących ani w wydanych już przepisach.
Do projektu aktu prawnego wskazane jest załączenie uzasadnienia wyjaśniającego celowość i potrzebę jego wydania.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały są rejestrowane w ciągu 7 dni i przedkładane  Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w przypadkach wskazanych w przepisach.  Pozostałe akty prawne są rejestrowane w odpowiednich rejestrach.
Podjęte akty prawne są przekazywane do realizacji właściwym rzeczowo stanowiskom pracy. Akty podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego są  przekazywane do ogłoszenia przez pracownika obsługującego Radę Gminy.
Uchwały Rady Gminy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik obsługujący Radę Gminy, który udostępnia je do wglądu.