Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Kierownictwo Urzędu Gminy

Skarbnik Gminy
    
Anita Kubik
Kontakt
Fax
32 215 77 12
Telefon
32 215 77 08
Dyżury
                     
                         
                     
                     
Kompetencje
   Kieruje i odpowiada za pracę Referatu Księgowosci i Finansów.
   Organizuje należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli w referacie.
   Zapewnia przestrzeganie dyscypliny pracy.
   Opracowywanie projektów uchwał rady gminy w zakresie budżetu na dany rok oraz projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu.
   Instruktaż oraz nadzóz i koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu budżetu.
   Analizowanie i ocena opracowanych przez Referaty wycinki projektu budżetu wraz z planami finansowymi.
   Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
   Opracowywanie okresowych informacji z przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdań analitycznych z wykonania budżetu, sprawozdań o dokonanych zmianach w budżecie rady gminy.
   Przygotowywanie projektów uchwał oraz decyzji w sprawie zmian w budżecie w zakresie ustalonym przepisami.
   Sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami funduszów celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
   Opiniowanie projektów decyzji w sprawie tworzenia i likwidacji zakładów budżetowych i jednostek budżetowych.
   Koordynacja prac w zakresie wykonania budżetu.
   Nadzór nad legalnością działań w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej w jednostkach realizujących budżet.
   Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową organów samorządów lokalnych.
   Planowanie środków budżetowych na dotację jednostkom podległym radzie gminy.
   Bieżąca współpraca z Urzędem Skarbowym i Regionalną Izbą Obrachunkową.
   Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu i oddziałami NBP i BS w zakresie spraw finansowo-księgowych.
   Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu zgodnie z organizacją przyjętą w Urzędzie.
   Inne czynności służbowe zlecone przez Wójta Gminy.
                                                 
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-01-05 13:35:45
Data utworzenia 2023-01-05
Data udostępnienia 2023-01-05 13:32:41
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Maj
Udostępnił Aleksandra Kupiec