Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Kierownictwo Urzędu Gminy

Sekretarz Gminy
    
Arkadiusz Maj
Kontakt
Fax
32 215 77 12
Telefon
32 215 77 00
Dyżury
               
               
                         
                       
Kompetencje 1. Sekretarz Gminy organizuje i nadzoruje sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy. 
2. W szczególności do Sekretarza Gminy należy:

a. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Urzędu,
b. sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym przygotowaniem przez referaty materiałów dla radnych,
c. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
d. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
e. kontrola przestrzegania kodeksu postępowania administracyjnego,
f. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy,
g. nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
h. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,
i. koordynacja i nadzór nad przebiegiem prac związanych z wyborami, referendami i spisami statystycznymi,
j. spisywanie ostatniej woli spadkodawców,
k. poświadczenia zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii z oryginałami oraz poświadczenia własnoręczności podpisu,
l. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,
m. zatwierdzanie nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych podczas nieobecności Wójta Gminy
n. współpraca i koordynacja pracy także w zakresie materiałów przygotowywanych pod obrady sesji na polecenie Wójta,
o. koordynacja działań w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz związkami i porozumieniami międzygminnymi,
p. przygotowywanie założeń i projektów w zakresie planowania wynagrodzeń,
q. prowadzenie spraw pieczęci urzędowych, pieczątek dla pracowników (ustalania treści, zamawianie, wydawanie, zwroty, ewidencja),
r. opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów   
s. wykonuje inne czynności zlecone przez pracodawcę odrębnym poleceniem.

Zadania i kompetencje Kierownika referatu Organizacyjnego:

1. Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Organizacyjnego, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika tego referatu.  
2. Do zadań Kierownika referatu Organizacyjnego należy nadzorowanie pracy pracowników referatu, a w szczególności:

a. nadzorowanie gospodarki etatami,
b. przygotowanie założeń i projektów w zakresie planowania wynagrodzeń,
c. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
d. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
e. dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
f. opracowywanie zakresów czynności dla pracowników referatu,
g. wykonywanie innych czynności zleconych przez pracodawcę.

Obowiązki na stanowisku Sekretarza Gminy Bestwina i stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bestwina:

   terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań określonych niniejszym aktem,
   przestrzeganie uchwał i zarządzeń organów nadrzędnych,
   przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz zasad współżycia społecznego,
   prawidłowa organizacja pracy, odpowiednie wykorzystanie czasu pracy,
   zgodne z prawem przygotowanie dokumentów,
   zachowanie się z godnością i życzliwością w miejscu pracy i poza nim.

Uprawnienia Sekretarza Gminy Bestwina i Kierownika Referatu Organizacyjnego Gminy Bestwina:

   zapewnienie przez pracodawcę należytych warunków i organizacji pracy,
   umożliwienie podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
   terminowe otrzymywanie wynagrodzenia zgodnie z zajmowanym stanowiskiem oraz posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi,
   zwrot kosztów w związku z podróżami służbowymi,
   korzystanie z zakładowych urządzeń socjalnych,
   samodzielne załatwianie spraw w ramach przyznanych uprawnień.
                                             
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-01-05 13:35:45
Data utworzenia 2023-01-05
Data udostępnienia 2023-01-05 13:26:08
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Maj
Udostępnił Aleksandra Kupiec