Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Kierownictwo Urzędu Gminy

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski - zdjęcie portretowe
Artur Beniowski
Kontakt
Fax
32 215 77 12
Telefon
32 215 77 00
Dyżury
Poniedziałek
13:00-16:30
Czwartek
08:00-10:00
Kompetencje Wójt Gminy jest organem Gminy (art. 11a ustawy o samorządzie gminnym). Wójt Gminy jest organem wykonawczym (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i inne zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:
- przygotowanie projektów uchwał Rady, - określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
(art. 30 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt Gminy składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt Gminy udziela pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania (art. 47 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu gminy (art. 52 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt Gminy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
- dysponowania rezerwami budżetu gminy.
(art. 60 ustawy o samorządzie gminnym).
W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy
(art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).
                                       
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-01-19 12:34:55
Data utworzenia 2023-01-05
Data udostępnienia 2023-01-05 13:26:08
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Maj
Udostępnił Tomasz Kiedron